Prisiau Pysgota

Oedolion 
  £10 y diwrnod (£7 ar ôl 1pm)
Plentyn       £5 y diwrnod (£3 ar ôl 1pm)
Teulu        £20 (1 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 14 oed)

Dylid talu am docyn gydag arian parod ar y safle. 
Mae Llynnoedd Llŷn ar eiddo preifat a chewch gynediad iddo ar eich menter eich hunan.  Mae gan y rheolwyr hawl i wrthod mynediad i chi neu ofyn i chi adael os torrir unrhyw reolau neu oherwydd unrhyw ymddygiad amhriodol.
Cystadlaethau a Chlybiau Pysgota
Gellir llogi Llynnoedd Llŷn ar gyfer cystadlaethau, naill ai’n unigol neu logi’r ddau lyn.  Y lleiafswm y gellir bwcio yw deg (10) peg, heblaw bod cytundeb o flaen llaw.  Dylid cadarnahu niferoedd peg terfynol 48 awr cyn i’r pysgota gychwyn.  Codir ffi ar gyfer y nifer o begiau a gadarnhawyd faint bynnag sy’n mynychu yn y diwedd.  Rhaid talu’r holl ffïoedd bwcio pegiau cystadleuaeth pan yn gwneud cais. 
Mynediad i’r Anabl a’r Toiledau
Mae Llynnoedd Llŷn yn croesawu pysgotwyr ac ymwelwyr anabl. 
Mae gennym o leiaf dri platfform caled ar gyfer pysgota.  Mae’n bosib cyrraedd y rhain mewn cadair olwyn drydan neu gellir gwneud trefniadau ar gyfer cael cymorth i gyrraedd os gofynnir am hynny.  Mae cyf-leusterau toiled gyda dŵr tap oer a phoeth ar gael i’r pysgotwyr ac ymwelwyr.  Mae’r toiledau yn cynnwys mynediad i’r anabl.
Llyn Pysgota
Mae’r llynnoedd wedi eu tirlunioyn hardd ac maent yn cynnwys
baeau, ardal o flodau a phlanhigion gwyllt, brwyn ac ynysoedd.  Mae’r mannau pysgota yn fawr, diogel a chyfforddus ar gyfer pysgota drwy’r dydd.  Mae i’r ddau lyn lannau glaswelltog sy’n cael eu cadw’n daclus, ac mae ganddynt olygfeydd bendigedig o’r cefn gwlad o amgylch.  Mae Llynnoedd Llŷn yn fan gwirioneddol hudolus i dreulio’r diwrnod yn pysgota.
Tymor pysgota o:
1af Ebrill - 31ain Hydref
(Amser: 8am i 7pm)

Mae croeso i blant dan 16 gyda goruchwyliaeth, ac yng nghwmni oedolyn.

Pysgota nos (7pm - 7am)
ar gael trwy drefniant yn unig.
Mae pysgota nos yn ôl doethineb
y rheolwyr yn unig ac fe’i cyfyngir
i bysgotwyr sydd yn flaenorol
wedi cwblhau teithiau pysgota diwrnod.

Rheolau a Rheoliadau
http://en.wikipedia.org/wiki/Carp
http://en.wikipedia.org/wiki/Tench
Mynediad i’r Anabl a’r Toiledau
Cyfleusterau Gwersyllfa yn Llŷn Leisure,
Gellir cael  gwybodaeth am y rhywogaethau hyn ar:
Mae’r llynnoedd wedi eu llenwi â charpiaid ac ysgretenod.
Neu trwy gwblhau'r
ffurflen gyswllt yma.

Amseroedd Agor a Bwcio

Gellir cadw lle
trwy ffonio
(+44) (0)1758 704640
Gwersyllfan
Yn gyfangwbl ar gyfer Teuluoedd
Llŷn Leisure and Rural Services Ltd
Tench
Carp
Link to Fishing
Dyluniad Gwe Ymatebol:
Pobol y We


  Lluniau ©Gwesty Tŷ Newydd Cyf   |  Hawlfraint©2016 Llŷn Leisure   |  Cyfreithiol  |   Rheolau   Map Safle   | Polisi Preifatrwydd

Llŷn Leisure & Rural Services Ltd

Follow Llŷn Leisure on Facebook
Web Mail
website security
Bodrydd, Rhoshirwaun, Pwllheli, Gwynedd, Gogledd Cymru LL53 8HR
Ffôn  (+44) (0)1758704640  
Ffôn Symudol:  07827275949